زامیاد، وانت نیسان

1401 دوگانه سوز
دیروز
ورامین
457,000,000
کارکرد صفر
دوگانه سوز
دنده ای
آبی
داخل مشکی
بدون رنگ
توضیحات

سند آزاد، آماده انتقال

پیش از بازدید خودرو و اطمینان از صحت مدارک، از پرداخت وجه خودداری نمایید.