قیمت آمیکو دو کابین آسنا

به روز رسانی دیروز
آمیکو
1400
|
قیمت بازار
0.00
940,000,000
تومان
گروه صنعتی آمیکو
دیروز
1398
|
قیمت بازار
0.00
830,000,000
تومان
گروه صنعتی آمیکو
1400/07/10
1399
|
قیمت بازار
0.00
855,000,000
تومان
گروه صنعتی آمیکو
1400/03/17
1400
|
قیمت نمایندگی
0.00
950,000,000
تومان
گروه صنعتی آمیکو
1400/07/18