تعرفه های سال 1397

تعرفه ها

درصد مالیات بر ارزش افزوده +9
10% تخفیف برای عضویت سه ماهه
15% تخفیف برای عضویت شش ماهه
25% تخفیف برای عضویت یکساله
عضویت ماهیانه بر مبنای 30 روز محاسبه میگردد