تعرفه های سال 1396

تعرفه ها

 
 
 
 
 
 
 
 
درصد مالیات بر ارزش افزوده +9
10% تخفیف برای عضویت سه ماهه
15% تخفیف برای عضویت شش ماهه
25% تخفیف برای عضویت یکساله
عضویت ماهیانه بر مبنای 30 روز محاسبه میگردد