322 خودرو

خرید خودرو تیبا صندوق دار سایپا

 • تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، آزادی ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز الیت خودرو

  11,700,000 پیش
  968,000 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396
  1396

  تهران، انقلاب ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز هدیه سرا

  12,500,000 پیش
  736,166 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،سفید ، بدون رنگ

  تیباصندق دار رنگ سفید آماده تحویل روز صدور سند دس....

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 899135

  26,700,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1396
  1396

  تهران، میدان جمهوری ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  10,500,000 پیش
  850,000 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایشگاه خودرو هخامنش

  10,000,000 پیش
  1,260,000 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، ستارخان ،سفید ، بدون رنگ

  تیبا صندق دار دوگانه رنگ سفید (تحویل روز) صدور سن....

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 899135

  28,300,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، کیلومتر 7 جاده مخصوص کرج ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز نمایندگی سایپا کد 516

  13,000,000 پیش
  704,500 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396

  کارکرد صفر

  1396

  تهران، صادقیه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  10,500,000 پیش
  850,000 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396
  1396

  تهران، صادقيه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  10,300,000 پیش
  850,500 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1396
  1396

  تهران، صادقيه ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  12,200,000 پیش
  593,750 ماهانه

 • تیبا, صندوق دار, 1394

  کارکرد 38,000

  1394

  تهران، آرژانتین ،سفید ، یک لکه رنگ

  سایپا تیبا SX ۱۳۹۴ ماشین از لحاظ فنی در سلامت کا....

  آگهی سبز

  21,000,000 تومان

 • تیبا, صندوق دار, 1396
  1396

  البرز، ميدان هفت تير ،سفید ، بدون رنگ

  آگهی سبز

  11,600,000 پیش
  850,000 ماهانه

 • منتظر خودرو مورد نظر باشيد !گوش به زنگ