فروشگاه تهران گاراژ بابلسر، پاسداران، بلوار پاسداران، کوچه پاساژ، پاساژ بزرگمهر