فروشگاه موتورسیکلت میثم تهران، میدان شهدا، ایستگاه ناصری، سرکوچه صلاحی، پلاک 1393