فروشگاه آسیا موتور همدان، خیابان شهداء، پایین تر از میدان پروانه ها ( به سمت چاپارخانه)