نمایشگاه اتومبیل پرهام
نمایشگاه اتومبیل پرهام تهران، خیابان خرمشهر( آپادانا )، بین خیابان قنبرزاده و خیابان صابونچی
آدرس روی نقشه