اتومبیل شاهان

اصفهان، خیابان امام خمینی،جنب بیمارستان امام حسین