اتومبیل شاهان اصفهان، خیابان امام خمینی،جنب بیمارستان امام حسین