نمایشگاه اتومبیل سهیلی اصفهان،خیابان ارتش، نرسیده به سهراه حکیم نظامی
آدرس روی نقشه