گروه خودرویی دلیلی کرمان، بلوار شهید صدوقی، حدفاصل هزار و یکشب جنوبی و فارابی