حامی خودرو ایرانیان تهران بزرگراه رسالت غرب، بین استاد حسن بنا و صیاد شیرازی، نبش کوچه احمدی، پلاک 1207