الماس جاوید پارس

اصفهان بزرگراه خلیج فارس ( مرق) روبروی شهرک آزمایش جنب خلیج فارس 5