فونیکس پاسداران (آسیا خودرو) تهران پاسداران، ابتدای بوستان هفتم، پلاک 172
فونیکس، تیگو 7 پرو
فونیکس، تیگو 7 پرو
1401/10/3
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایشگاه
فونیکس، آریزو 6 پرو
فونیکس، آریزو 6 پرو
1401/10/3
1401 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایشگاه
فونیکس، آریزو 6 پرو
فونیکس، آریزو 6 پرو
1401/10/3
1401 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایشگاه
فونیکس، تیگو 7 پرو
فونیکس، تیگو 7 پرو
1401/10/3
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایشگاه
فونیکس، آریزو 6 پرو
فونیکس، آریزو 6 پرو
1401/10/3
1401 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایشگاه
فونیکس، آریزو 6 پرو
فونیکس، آریزو 6 پرو
1401/10/3
1401 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایشگاه
فونیکس، آریزو 6 پرو
فونیکس، آریزو 6 پرو
1401/10/3
1401 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایشگاه
فونیکس، تیگو 7 پرو
فونیکس، تیگو 7 پرو
1401/10/1
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایشگاه
فونیکس، تیگو 7 پرو 2
فونیکس، تیگو 7 پرو
1401/9/30
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایشگاه
فونیکس، تیگو 7 پرو 2
فونیکس، تیگو 7 پرو
1401/9/28
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایشگاه
فونیکس، تیگو 8 پرو 2
فونیکس، تیگو 8 پرو
1401/9/28
1401 . کارکرد صفر . پرمیوم
نمایشگاه
فونیکس، تیگو 7 پرو
فونیکس، تیگو 7 پرو
1401/9/28
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایشگاه
فونیکس، تیگو 7 پرو
فونیکس، تیگو 7 پرو
1401/9/28
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایشگاه
فونیکس، تیگو 7 پرو
فونیکس، تیگو 7 پرو
1401/9/28
1401 . کارکرد صفر . اکسلنت
نمایشگاه
فونیکس، تیگو 8 پرو
فونیکس، تیگو 8 پرو
1401/9/26
1401 . کارکرد صفر . پرمیوم
نمایشگاه
فونیکس، آریزو 6 پرو
فونیکس، آریزو 6 پرو
1401/9/26
1401 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایشگاه
فونیکس، آریزو 6 پرو 2
فونیکس، آریزو 6 پرو
1401/9/26
1401 . کارکرد صفر . اتوماتیک
نمایشگاه
فونیکس، تیگو 8 پرو
فونیکس، تیگو 8 پرو
1401/9/26
1401 . کارکرد صفر . پرمیوم
نمایشگاه
فونیکس، تیگو 8 پرو
فونیکس، تیگو 8 پرو
1401/9/26
1401 . کارکرد صفر . پرمیوم
نمایشگاه
فونیکس، تیگو 8 پرو
فونیکس، تیگو 8 پرو
1401/9/26
1401 . کارکرد صفر . پرمیوم
نمایشگاه
فونیکس، تیگو 8 پرو 2
فونیکس، تیگو 8 پرو
1401/9/26
1401 . کارکرد صفر . پرمیوم
نمایشگاه
فونیکس، تیگو 8 پرو
فونیکس، تیگو 8 پرو
1401/9/26
1401 . کارکرد صفر . پرمیوم
نمایشگاه
فونیکس، تیگو 8 پرو 2
فونیکس، تیگو 8 پرو
1401/9/26
1401 . کارکرد صفر . پرمیوم
نمایشگاه
فونیکس، تیگو 8 پرو
فونیکس، تیگو 8 پرو
1401/9/26
1401 . کارکرد صفر . پرمیوم
نمایشگاه