اتو گالری عزیزی تهران فرمانیه غربی، خیابان دکتر لواسانی، حدفاصل خیابان وطن پور و خیابان آقایی