اتوگالری حفیظی

آران و بیدگل، نرسیده به میدان شهیدان اربابی، کوچه معاد