دیانت کار

اصفهان، اتوبان شهید چمران، 50 متر مانده به اشراق شمالی، نبش کوچه چهار