اتوگالری وزرا

کرج، ضلع شمالی چهار راه نبوت، جنب سیسمونی کلبه کودک