ثبت آگهی
54 آگهی

نمایشگاه نمایندگی مدیران خودرو کد 368 افتخار (گیشا)

 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آگهی سبز

  98,000,000 پیش
  4,400,000 ماهانه

  چری، آریزو 5TE ، 1398 ad-number 3
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آگهی سبز

  62,000,000 پیش
  3,666,666 ماهانه

  چری، آریزو 5، 1397 ad-number 5
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  131,000,000 پیش
  7,000,000 ماهانه

  چری، تیگو 7، 1398 ad-number 5
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  98,000,000 پیش
  4,400,000 ماهانه

  چری، آریزو 5TE ، 1398 ad-number 3
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آگهی سبز

  41,000,000 پیش
  2,900,000 ماهانه

  ام وی ام، 315هاچ بک، 1398 ad-number 3
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  98,000,000 پیش
  4,000,000 ماهانه

  چری، آریزو 5TE ، 1398 ad-number 3
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آگهی سبز

  98,000,000 پیش
  4,000,000 ماهانه

  چری، آریزو 5TE ، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانقرمز، بدون رنگ

  امکان بازدید در شوروم*حمل با خودروبر تحویل یکساعته....

  آگهی سبز

  توافقی

  چری، آریزو 6، 1398 ad-number 3
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آگهی سبز

  93,000,000 پیش
  6,000,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1397 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آگهی سبز

  98,000,000 پیش
  5,666,666 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  75,000,000 پیش
  3,900,000 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1398 ad-number 3
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانقهوه ای، بدون رنگ

  آگهی سبز

  93,000,000 پیش
  6,000,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  امکان بازدید در شوروم*حمل با خودروبر تحویل یکساعته....

  آگهی سبز

  توافقی

  چری، آریزو 6، 1398 ad-number 5
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمسی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  69,000,000 پیش
  3,000,000 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1398 ad-number 3
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانگیلاسی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  41,000,000 پیش
  2,900,000 ماهانه

  ام وی ام، 315هاچ بک، 1398 ad-number 2
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آگهی سبز

  70,000,000 پیش
  4,900,000 ماهانه

  ام وی ام، X33 S، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمسی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  131,000,000 پیش
  9,000,000 ماهانه

  چری، تیگو 7، 1397 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آگهی سبز

  98,000,000 پیش
  4,000,000 ماهانه

  چری، آریزو 5TE ، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آگهی سبز

  131,000,000 پیش
  7,000,000 ماهانه

  چری، تیگو 7، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانقرمز، بدون رنگ

  آگهی سبز

  69,000,000 پیش
  3,000,000 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1398 ad-number 3
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  93,000,000 پیش
  6,000,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1398 ad-number 3
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  93,000,000 پیش
  6,500,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آگهی سبز

  131,000,000 پیش
  7,000,000 ماهانه

  چری، تیگو 7، 1397 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  62,000,000 پیش
  3,666,666 ماهانه

  چری، آریزو 5، 1397 ad-number 3
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  93,000,000 پیش
  5,666,666 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  امکان بازدید در شوروم*حمل با خودروبر تحویل یکساعته....

  آگهی سبز

  توافقی

  چری، آریزو 6، 1398 ad-number 5
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانقرمز، بدون رنگ

  آگهی سبز

  70,000,000 پیش
  4,900,000 ماهانه

  ام وی ام، X33 S، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمسی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  72,000,000 پیش
  3,100,000 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1398 ad-number 2
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آگهی سبز

  131,000,000 پیش
  9,000,000 ماهانه

  چری، تیگو 7، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  93,000,000 پیش
  5,966,666 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1397 ad-number 5
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  امکان بازدید در شوروم*حمل با خودروبر تحویل یکساعته....

  آگهی سبز

  توافقی

  چری، آریزو 6، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آگهی سبز

  69,000,000 پیش
  3,200,000 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1398 ad-number 3
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  86,000,000 پیش
  4,666,666 ماهانه

  چری، آریزو 5TE ، 1398 ad-number 3
 • کارکرد صفر

  1398

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  41,000,000 پیش
  2,900,000 ماهانه

  ام وی ام، 315هاچ بک، 1398 ad-number 5
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  68,000,000 پیش
  3,800,000 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1398 ad-number 3
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  131,000,000 پیش
  8,000,000 ماهانه

  چری، تیگو 7، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  70,000,000 پیش
  4,900,000 ماهانه

  ام وی ام، X33 S، 1398 ad-number 5
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانقرمز، بدون رنگ

  آگهی سبز

  75,000,000 پیش
  3,900,000 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1397

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آگهی سبز

  93,000,000 پیش
  6,000,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1397 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آگهی سبز

  59,000,000 پیش
  4,000,000 ماهانه

  چری، آریزو 5، 1398 ad-number 3
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  امکان بازدید در شوروم*حمل با خودروبر تحویل یکساعته....

  آگهی سبز

  توافقی

  چری، آریزو 6، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آگهی سبز

  93,000,000 پیش
  6,500,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1398 ad-number 5
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانقرمز، بدون رنگ

  آگهی سبز

  73,000,000 پیش
  5,000,000 ماهانه

  چری، آریزو 5TE ، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانآبی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  69,000,000 پیش
  3,000,000 ماهانه

  ام وی ام، X22، 1398 ad-number 3
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  امکان بازدید در شوروم*حمل با خودروبر تحویل یکساعته....

  آگهی سبز

  توافقی

  چری، آریزو 6، 1398 ad-number 5
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  93,000,000 پیش
  5,666,666 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1398 ad-number 5
 • کارکرد صفر

  1398

  تهراننوک مدادی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  70,000,000 پیش
  4,000,000 ماهانه

  ام وی ام، X33 S، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آگهی سبز

  93,000,000 پیش
  6,000,000 ماهانه

  چری، تیگو 5، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانآبی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  98,000,000 پیش
  4,000,000 ماهانه

  چری، آریزو 5TE ، 1398 ad-number 3
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانسفید، بدون رنگ

  آگهی سبز

  131,000,000 پیش
  9,000,000 ماهانه

  چری، تیگو 7، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  *حمل با خودروبر تحویل یکساعته درب منزل*نمایندگی بر....

  آگهی سبز

  در توضیحات

  چری، آریزو 6، 1398 ad-number 5
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانقرمز، بدون رنگ

  *حمل خودرو با خودروبر درب منزل،تحویل یکساعته*نماین....

  آگهی سبز

  توافقی

  چری، آریزو 6، 1398 ad-number 5
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانمشکی، بدون رنگ

  آگهی سبز

  131,000,000 پیش
  7,000,000 ماهانه

  چری، تیگو 7، 1398 ad-number 4
 • کارکرد صفر

  1398

  تهرانقرمز، بدون رنگ

  آگهی سبز

  86,000,000 پیش
  4,666,666 ماهانه

  چری، آریزو 5TE ، 1398 ad-number 3