کویر موتور C2 249
قیمت روز کویر موتور C2 249 آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار 1401 فرمان بلند+باکس (تيپ3) 232,000,000 دیروز 0%
قیمت بازار 1401 213,000,000 دیروز 0%
قیمت بازار 1401 فرمان بلند (تيپ2) 225,000,000 دیروز 0%
قیمت بازار 1401 فرمان کوتاه+باکس (تيپ4) 236,000,000 دیروز 0%
قیمت کارخانه فرمان بلند+باکس (تيپ3) 165,405,000 1401/7/6 0%
قیمت کارخانه 209,140,000 1402/2/5 0%
قیمت کارخانه فرمان بلند (تيپ2) 165,405,000 1401/7/6 0%
قیمت کارخانه فرمان کوتاه+باکس (تيپ4) 165,405,000 1401/7/6 0%