قیمت پراید 151 SE

به روز رسانی دیروز
پراید
1401
|
قیمت نمایندگی
6.17
160,470,000
تومان
سایپا
دیروز
1399
|
قیمت نمایندگی
0.00
91,000,000
تومان
سایپا
1401/02/17
1400
|
قیمت نمایندگی
0.00
146,901,000
تومان
سایپا
1400/12/18
1401
|
قیمت بازار
1.08
185,000,000
تومان
سایپا
دیروز
1400
|
قیمت بازار
1.13
177,000,000
تومان
سایپا
دیروز
1399
|
قیمت بازار
0.59
169,000,000
تومان
سایپا
دیروز