پراید 151 SE

قیمت صفر پراید 151 SE

آخرین به روز رسانی: 22 ساعت پیش
قیمت بازار SE 1403 DA با لاینر - سایپا 350,000,000 22 ساعت پیش 0%
قیمت بازار SE 1403 DA - سایپا 340,000,000 22 ساعت پیش 0%
قیمت کارخانه SE 1403 DA - سایپا 260,132,000 22 ساعت پیش 0%
قیمت بازار SE 1402 سایپا 318,000,000 22 ساعت پیش 0%
قیمت بازار SE 1402 سایپا - لاینر 328,000,000 22 ساعت پیش 0%
قیمت بازار SE 1402 DA - سایپا 323,000,000 22 ساعت پیش 0%
قیمت کارخانه SE 1402 DA - سایپا 236,034,000 1402/12/5 0%
قیمت کارخانه SE 1402 سایپا - لاینر 259,034,000 1402/12/5 0%
قیمت بازار SE 1401 سایپا 293,000,000 1402/12/28 -0.68%
قیمت بازار SE 1400 سایپا 285,000,000 1402/12/28 0%