زامیاد وانت نیسان
قیمت روز زامیاد وانت نیسان آخرین به روز رسانی: دیروز
قیمت بازار بنزین 1401 آپشنال - سایپا 520,000,000 1401/12/28 0%
قیمت بازار دوگانه سوز 1401 آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا 540,000,000 1401/12/28 0%
قیمت بازار دوگانه سوز 1401 آپشنال - سایپا 530,000,000 1401/12/28 0%
قیمت کارخانه دوگانه سوز 1401 آپشنال با هیدرولیک - سایپا 366,635,000 1401/12/16 0%
قیمت کارخانه بنزین 1401 آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا 357,000,000 1401/12/16 0%
قیمت کارخانه بنزین 1401 آپشنال با هیدرولیک - سایپا 359,000,000 1401/12/16 0%
قیمت کارخانه دوگانه سوز 1401 آپشنال - سایپا 389,900,000 1401/12/16 0%
قیمت کارخانه دوگانه سوز 1401 آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا 372,435,000 1401/12/16 0%
قیمت کارخانه دوگانه سوز 1401 آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا 397,900,000 1401/12/16 0%
قیمت کارخانه بنزین 1401 آپشنال - سایپا 349,000,000 1401/12/16 0%
قیمت کارخانه بنزین 1401 آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا 331,435,000 1401/12/16 0%
قیمت بازار دیزل 1400 سایپا 670,000,000 1401/12/28 0%
قیمت بازار بنزین 1400 آپشنال - سایپا 510,000,000 1401/12/28 0%
قیمت بازار بنزین 1400 با لاستیک رادیال - سایپا 490,000,000 1401/12/28 0%
قیمت بازار دوگانه سوز 1400 آپشنال - سایپا 515,000,000 1401/12/28 0%
قیمت بازار دوگانه سوز 1399 آپشنال - سایپا 500,000,000 1401/12/28 0%
قیمت بازار بنزین 1399 با لاستیک رادیال - سایپا 480,000,000 1401/12/28 0%
قیمت بازار بنزین 1399 آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا 350,000,000 1401/9/23 0%
قیمت بازار دوگانه سوز 1399 سایپا 490,000,000 1401/12/28 0%
قیمت بازار دیزل 1399 سایپا 640,000,000 1401/12/28 0%