• هزينه و قيمت پارک حاشيه اي تهران

نرخ‌های جدید تعیین شدند

هزینه و قیمت پارک حاشیه ای تهران 1403

1 اسفند 1402 14:06

براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 1402/11/24 شهرداري تهران مكلف شده است تا از ابتدای سال 1403 بهای خدمات حق توقف پارک حاشيه‌ای شهر تهران را مطابق مواد ذيل محاسبه و اخذ نمايد.

نرخ حق توقف پارک حاشيه‌ای وسايل نقليه در معابر مجاز شهر تهران بر اساس مدت زمان پاری، مطابق جدول شماره (1) تعيين و بر مبنای اعمال ضريب مربوط به رده‌بندی معابر، وفق جدول شماره (2) محاسبه میگردد:

جدول شماره 1 - نرخ پايه حق توقف پارک حاشيه‌ای تهران
وع وسيله نقليه هر نيم ساعت (1) هر نيم ساعت (2)
سواری و وانت 3 هزارتومان 3 هزارو 900 تومان
كاميونت و ميني‌بوس 6 هزارو 100 تومان 7 هزارو 500 تومان

(1): تا مدت زمان حداکثر دو ساعت
(2): پس از گذشت دو ساعت

جدول شماره 2 - ضريب رده‌بندی معابر مجاز شهر تهران
رده معبر الف ب ج د
ضريب پايه 1.8 1.4 1.2 1

1. نرخ حق توقف موتورسيكلت در پارک حاشيه‌ای تعيين شده برابر با بيست درصد (20%) تعرفه‌های مربوط به اقسام معابر رتبه‌بندی جداول شماره 1 و 2 خواهد بود.

2. شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران مجاز است در صورت تغيير شرايط ترافيكي معابر حاشيه‌ای، نسبت به اصلاح و بازنگری رده‌بندی معبر در مقاطع زمانی شش (6) ماهه اقدام نمايد.

3. نرخ بهاي خدمات حق توقف پارك حاشيه‌ای وسايل نقليه به صورت هوشمند و از طريق ثبت مشخصات وسايل نقليه در سامانه تهران من (my.tehran.ir) يا درگاه‌های پرداخت الكترونيک دارای مجوز از شهرداری تهران، وصول میگردد.

4. در صورتی كه حساب «تهرانِ من» شهروندان دارای اعتبار ريالی كافی باشد، نرخ بهای خدمات حق توقف پارک حاشيه‌ای وسيله نقليه ايشان در هر مرتبه ثبت پارک حاشيه‌ای، با لحاظ ضريب خوش حسابي نه‌دهم (0/9) محاسبه میگردد.

5. بهره‌برداران از فضاهای پارك حاشيه‌ای مكلفند ظرف مدت ده روز كاری از تاريخ دريافت پيامک بدهي حق توقف پارك حاشيه‌ای، نسبت به پرداخت و تسويه بدهی اعلامی اقدام نمايند؛ در صورت عدم پرداخت بدهی، به صورت ماهيانه دو درصد (2%) و تا سقف بيست و چهار درصد (24%) ساليانه، جريمه بدهی بر ميزان بدهی اعلامی افزوده خواهد شد. ‌بدهي بهاي خدمات حق توقف پارك حاشيه‌ای به عنوان ديون معوق به حساب پلاك مربوطه ثبت و نقل و انتقال خودرو منوط به پرداخت آن خواهد بود.

6. عدم پرداخت بهاي خدمات حق توقف پارك حاشيه‌اي به منزله ارتكاب تخلف «پارک ممنوع» بوده و پليس راهنمايي و رانندگی تهران بزرگ مكلف است نسبت به اعمال قانون وسايل نقليه متخلف اقدام نمايد.

7. شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) مكلف است پلاك وسايل نقليه‌اي را كه نسبت به پرداخت نرخ حق توقف پارك حاشيه‌ای در بازه‌ زمانی مقرر در اين ماده اقدام نمي‌نمايند، جهت اعمال قانون به پليس راهور تهران معرفي كند.

8. شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) مكلف است صرفا در معابری كه پس از گذشت حداقل سه ماه از اعمالِ نرخ‌های موضوع اين مصوبه، در ساعاتي از روز كه داراي ضريب اشغال پاركينگ بيش از نود درصد (90%) هستند، نسبت به محاسبه حق توقف پارك حاشيه‌اي با اعمال ضرايب زير اقدام نمايد:

ضريب بازه ي زماني
ساعات اوج (1) ساعات غير اوج (2)
ضریب 1.5 ضریب 1

(1): از ساعت 7 صبح الی 10 صبح، و از ساعت 16 الی 19.
(2): از ساعت 10 صبح الی 16 عصر، از ساعت 19 الی 21

9. ساعات اوج معابر مشمول اجرای مديريت پارك حاشيه‌ای در هر روز از اجرای طرح، حداكثر شش (6) ساعت بوده و طي بازه‌هاي زماني (3) ماهه توسط شهرداري تهران (سازمان حمل و نقل و ترافيك) بروزرساني میشود.

10. بهاي خدمات حق توقف پارك حاشيه‌اي وسايل نقليه داراي پلاك معلولين و جانبازان در معابر مجاز به پارك حاشيه‌اي ايشان، با اعمال ضريب صفر محاسبه خواهد شد.

نویسنده : مرتضی برجسته

منبع : laws.tehran.ir

دیدگاه کاربران