قیمت لوازم یدکی بسترن B30

قیمت لوازم یدکی بسترن B30 بهمن موتور را در ادامه این متن مشاهده می‌کنید. این قیمت‌ها، بدون احتساب مالیات بوده و قیمت مصوب بهمن موتور در شبکه خدمات پس از فروش این شرکت است. همچنین با توجه به تنوع برند قطعات و درجه‌بندی کیفیت جنس قطعات، ممکن است با قیمت‌ کمتر یا حتی قیمت بیشتر نیز آنها را در بازار لوازم یدکی خودرو بیابید.

قیمت جلوپنجره بسترن

در جدول زیر، قیمت جلوپنجره بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم جلوپنجره، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
3921600FG لوگو جلو پنجره 1,408,083

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت چراغ جلو بسترن

در جدول زیر، قیمت چراغ جلو بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم چراغ جلو، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
FC016888502 خار نگهدارنده چراغ جلو 8,603
PC3151033 لامپ کوچک چراغ جلوw5w 34,540
3711025FG مجموعه چراغ جلو چپ 21,799,417
3711030FG مجموعه چراغ جلو راست 21,799,417

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت چراغ عقب بسترن

در جدول زیر، قیمت چراغ خطر بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم چراغ عقب، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
3716075AFG چراغ عقب چپ روي درب صندوق 9,732,111
3716080AFG چراغ عقب راست روي درب صندوق 9,732,111
3716080AFG چراغ عقب راست روي درب صندوق عقب 9,732,111
FA015114Y خار چراغ عقب 37,955
3716035FG چراغ خطر عقب روي گلگير چپ 11,605,287
3716040FG چراغ خطر عقب روي گلگير راست 11,605,287
3720020FG02 مجموعه چراغ ترمز عقب 2,097,988

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت چراغ مه شکن بسترن

در جدول زیر، قیمت چراغ مه شکن بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم چراغ مه شکن، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
3716115FG چراغ مه شکن عقب و شبرنگ عقب چپ 3,349,895
3716120AFG چراغ مه شکن عقب(راست) 3,349,895
2803311FG قاب دور مه شکن سمت چپ B50 1,215,489

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت سپر جلو بسترن

در جدول زیر، قیمت سپر جلو بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم سپر جلو، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
2803211FG براکت سپر جلو چپ 159,812
2803212FG براکت سپر جلو راست 159,812
2803341FG توري پايين سپر جلو 2,170,261
2803341FG02 توري پايين سپر جلو 2,170,261
B455 56 135 خار پلاستيکي بغل سپر جلو 55,545
2803310EY دياق پشت سپر جلو ( B30 ) 7,503,970
2803310EY دياق پشت سپر جلوي فلزي (B30) 6,753,573
2803111FG#E1 سپر جلو 15,528,352
2803311FG02 قاب دي لايت روي سپر جلو چپ 1,215,489
2803312FG02 قاب لامپ روي سپر جلو راست 1,215,489
2803443FG نگهدارنده مياني سپر جلو 1,335,348

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت سپر عقب بسترن

در جدول زیر، قیمت سپر عقب بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم سپر عقب، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
2804231FG پايه چراغ سپر عقب چپ 176,715
2804221FG پايه چراغ سپر عقب چپ 204,887
2804232FG پايه چراغ سپر عقب راست 176,715
2804241FG تقويتي سپر عقب 741,177
2804241FG تقويتي سپر عقب 741,177
GJ6A 50 0Z1 خار جاي پيچ ضامن سپر عقب 102,722
3724550FH دسته سيم سپر عقب 3,075,859
2804510EY دياق پشت سپر عقب ( B30 ) 6,254,674
2804510EY دياق پشت سپر عقب (B30) 5,629,207
2804111AFG#E1 سپر عقب با سوراخ سنسور دنده عقب 15,487,887
CC2167UC1 سنسور سپر عقب B30 571,713
5601010FG سيني زير سپر عقب 10,704,298
2804222FG قاب چراغ سپر عقب راست 204,887
2804212FG نگهدارنده سپر عقب راست 235,620
2804221FG نگهدارنده کناري سپر عقب چپ 204,887
2804231FG نگهدارنده کناري سپر عقب چپ 176,715
2804232FG نگهدارنده کناري سپر عقب راست 176,715
2804131FG#E1 کاورقلاب يدک کش سپر عقب 225,887

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت شیشه جلو بسترن

در جدول زیر، قیمت شیشه جلو بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم شیشه جلو، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
CE2563901-01 شيشه جلو B30 (ونوس) 7,107,000

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت شیشه عقب بسترن

در جدول زیر، قیمت شیشه عقب بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم شیشه عقب، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
BP4K 63 938 پين نگهدارنده شيشه عقب 204,588
CE2567051 دسته سيم گرمکن شيشه عقب (B30) 95,850
FA0150660 نوار آبگير شيشه عقب سمت راست 849,685

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت شیشه جانبی بسترن

در جدول زیر، قیمت شیشه جانبی بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم شیشه درب جانبی، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
6201605FG گايد ريل پاييني شيشه درب عقب چپ 509,655
6201610FG گايد ريل پاييني شيشه درب عقب راست 509,655
شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
6103033FG پايه پلاستيکي شيشه جانبي جلو 50,000
6103015AFG شيشه جانبي جلو چپ 1,469,037
CE2559511-01 شيشه جانبي سولارجلو چپ B30 (ونوس) 1,755,144
CE2558511-01 شيشه جانبي سولارجلو راست B30 (ونوس) 1,989,960
CE2573511-01 شيشه جانبي سولارعقب چپ B30 (ونوس) 1,663,038
CE2572511-01 شيشه جانبي سولارعقب راست B30 (ونوس) 1,734,108
6203015AFG شيشه جانبي عقب چپ 1,300,211

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت آینه بسترن

در جدول زیر، قیمت آینه بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم آینه، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
3782015EY02#P1 آينه (دکمه تنظيم) 1,317,933
FA0169220B02 آينه داخل 1,272,087
CE2569100 01 مجموعه آينه چپ سفيد (B30) 4,455,000
8202045AFG#E1 آيينه بغل چپ با گرمکن 7,315,474
8202050AFG#E1 آيينه بغل راست با گرمکن 7,315,474
3782015EY02#P1 دکمه تنظيم آئينه هاي بغل 1,317,933
8202126AFG شيشه آئينه بغل چپ 1,643,190
8202131AFG شيشه ائينه بغل راست 1,643,190

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است.

قیمت گلگیر بسترن

در جدول زیر، قیمت گلگیر بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم گلگیر، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
8403505FG براکت زير گلگير جلو چپ 1,126,364
3716035FG چراغ خطر عقب روي گلگير چپ 11,605,287
3716040FG چراغ خطر عقب روي گلگير راست 11,605,287
8104105EY#P1 دريچه هواکش روي گلگير عقب 665,881
8403352FG-#M1 گلگير جلو راست 8,000,000
B5401149FG-#M1 گلگير عقب راست 9,527,225
B5401049FGBYD مجموعه گلگير عقب چپ با دوبل 36,702,322
8403405FG-#M1 نگهدارنده پاييني گلگير جلو چپ 207,960
5006547FG کاور گلگير چرخ جلو چپ 1,913,640
5006548FG کاور گلگير چرخ جلو راست 1,913,640
5006607FG کاور گلگير چرخ عقب چپ 1,143,267
5006608FG کاور گلگير چرخ عقب راست 1,143,267
5006221FG کاورتزئيني روي گلگير چپ 165,446
5006222FG کاورتزئيني روي گلگير راست 165,446

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است.

قیمت درب جلو بسترن

در جدول زیر، قیمت درب جلو بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم درب جلو، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
FA02508V3 برچسب درب جلو راست 223,934
FA02508V1 برچسب درب جلو راست 626,705
7901030EY بلندگوي درب جلو 2,297,803
5402421FG02 پارکابي درب جلو چپ 526,046
5402422FG02 پارکابي درب جلو راست 420,837
6105235EY پايه داخلي دستگيره درب جلو چپ 807,202
6105240EY پايه داخلي دستگيره درب جلو راست 717,513
6105285EY33 03 پايه دستگيره درب جلو چپ سربي (B30) 176,000
6105285EY33 01 پايه دستگيره درب جلو چپ سفيد (B30) 198,000
6105285EY33 02 پايه دستگيره درب جلو چپ مشکي (B30) 198,000
6105290EY33 01 پايه دستگيره درب جلو راست سفيد (B30) 198,000
6105290EY33 02 پايه دستگيره درب جلو راست مشکي (B30) 198,000
6109115FG ترمز درب جلو 1,338,546
6109115FG ترمز درب جلو 1,994,571
6101015FG-#M1 درب جلو چپ 32,000,000
6101020FG-#M1 درب جلو راست 32,000,000
6100G04FG درب جلو راست B30 31,404,000
6101020ّFG01 درب جلو راست سفيد B30 36,000,000
6105405FG#E1 دستگيره اخلي قفل درب جلو چپ 1,081,289
6105410FG#E1 دستگيره داخلي قفل درب جلو راست 1,081,289
CE2567190 دسته سيم درب جلو چپ (B30) 2,600,730
CE2567200 دسته سيم درب جلو راست (B30) 1,789,200
3746020EY02#P1 دکمه شيشه بالابربرقي درب جلو راست و درهاي عقب- مشکي 1,180,659
6107874FG روکش پليمري مشکي رنگ زيرين درب جلو -راست 299,134
6107873FG روکش پليمري مشکي رنگ زيرين درب جلو-چپ 299,134
6107873FG روکش پي وي سي مشکي قاب عقبي درب جلو چپ 299,134
6102442FG02 روکشي درب جلو چپ 220,253
6107215FG زه آب بند داخلي درب جلو -چپ 1,415,766
6107260FGA زه آبگير بيروني - درب جلو راست 1,663,167
6107255FGA زه آبگير بيروني درب جلو چپ 1,663,167
6107260FGA زه آبگير بيروني درب جلو راست 1,663,167
6107220FG زه آبگير داخلي درب جلو -راست 841,059
6105061EY سيم باز کردن درب جلو 176,202
6102441FG02 قاب سوئيچ شيشه بالابر درب جلو چپ - مشکي 198,228
6105015FGD قفل درب جلو چپ 8,192,389
6105020FGD قفل درب جلو راست 8,192,389
6105G21FG قفل درب جلوچپ 8,192,389
6107321FG گردگير نيلوني داخل درب جلو 295,959
6105272EY لاستيک پايه عقبي دستگيره بيروني درب جلو راست 32,782
FC0159210-#M1 لولاي بالايي درب جلو چپ 890,744
FC0159210-#M1 لولاي بالايي درب جلو چپ 890,744
FC0158210-#M1 لولاي بالايي درب جلو راست 890,744
FC0158210-#M1 لولاي بالايي درب جلو راست 890,744
6105240EY مجموعه پايه دستگيره بيروني درب جلو -راست 896,891
6101020FG-#M1 مجموعه درب جلو راست 32,000,000
6105255EY#E1 مجموعه دستگيره بيروني درب جلو - چپ (آستر) 965,528
6105260EY#E1 مجموعه دستگيره بيروني درب جلو - راست (آستر) 965,528
B6105715EY مغزي سوييچ درب جلو چپ با دو کليد 4,144,343
6104115AFG مکانيزم شيشه بالا بر برقي درب جلو -چپ 8,370,640
6104115AFG مکانيزم شيشه بالا بر برقي درب جلو چپ با قابليت تشخيص مانع 8,370,640
6104120FG مکانيزم شيشه بالا بر برقي درب جلو -راست 7,171,029
6107140FG نوار آب بندي قاب درب جلو راست 2,667,111
6107140FG نوار آبگير بيروني درب جلو -راست 2,667,111
6107871FG نوار آبندي بالايي درب جلو چپ 418,993
6107872FG نوار آبندي بالايي درب جلو راست 418,993
FA02508V3 نوار تزئيني شماره 2 درب جلو سمت راست 152,050
6107135FG نوار دور سايد درب جلو چپ 2,731,138
6107511FG کلاف درب جلو -چپ 2,306,510
6107512FG کلاف درب جلو راست 2,306,510
3746020AEY02 کليد شيشه بالابر درب جلو راست و درهاي عقب 1,180,659

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت درب عقب بسترن

در جدول زیر، قیمت درب عقب بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم درب عقب، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
FA02508V4 برچسب درب عقب راست 228,600
FA02508V2 برچسب درب عقب راست 492,448
FA02508V4 برچسب درب عقب راست 228,600
7901060EY بلندگوي درب عقب 2,297,803
5402522FG02 پارکابي درب عقب راست 430,262
6205235EY پايه داخلي دستگيره درب عقب چپ 717,513
6205240EY پايه داخلي دستگيره درب عقب راست 664,243
6205285EY33 03 پايه دستگيره درب عقب چپ سربي (B30) 151,179
6205285EY33 01 پايه دستگيره درب عقب چپ سفيد (B30) 165,947
6205285EY33 02 پايه دستگيره درب عقب چپ مشکي (B30) 196,000
6205290EY33 02 پايه دستگيره درب عقب راست مشکي (B30) 295,483
6209115FG ترمز درب عقب 1,929,007
6201Q51FG خار مهره لچکي بيروني درب عقب 9,732
6201015FG-#M1 درب عقب چپ 30,000,000
6201015FG#M1 درب عقب چپ 29,160,000
6201015FG#M1 درب عقب چپ 25,920,000
6201015FG-#M1 درب عقب چپ 21,000,000
6205235EY دستگيره بيروني درب عقب چپ 896,891
6205410FG#E1 دستگيره درب باز کن داخلي درب عقب راست 1,081,289
CE2567210 دسته سيم درب عقب چپ (B30) 1,437,750
CE2567220 دسته سيم درب عقب راست (B30) 1,437,750
6207871FG روکش پليمري مشکي رنگ بالاي درب عقب-چپ 279,670
6207872FG روکش پليمري مشکي رنگ بالاي درب عقب-راست 279,670
6207877FG روکش پليمري مشکي رنگ درب عقب -چپ 122,932
6207878FG روکش پليمري مشکي رنگ درب عقب-راست 122,932
6207874FG روکش پي وي سي PVC مشکي در قاب جلو درب عقب راست 256,620
6207871FG روکش پي وي سي PVC مشکي رنگ بالاي درب عقب چپ 279,671
6207872FG روکش پي وي سي PVC مشکي رنگ بالاي درب عقب راست 279,671
6207215FG زه آب بند داخلي درب عقب -چپ 700,712
6207255FGA زه آبگير بيروني درب عقب چپ 1,997,644
6207260FGA زه آبگير خارجي درب عقب راست 1,415,766
6207220FG زه آبگير داخلي درب عقب راست 700,712
6205061FG سيم بازکردن درب عقب 176,202
5605225FG فنر درب باز کن درب عقب -چپ 506,070
5605230FG فنر درب باز کن درب عقب-راست 506,070
6202442FG236 قاب سوئيچ درب عقب راست 268,401
6202442FG02 قاب سوييچ درب عقب چپ 224,351
6202441FG02 قاب سوييچ درب عقب راست 220,253
6201635FG#E1 قاب لچکي درب عقب چپ 218,819
6202715FG02 قاب لچکي درب عقب چپ-مشکي 483,532
6201640FG#E1 قاب لچکي درب عقب راست 218,819
6202720FG02 قاب لچکي درب عقب راست-مشکي 420,530
6205015FGE قفل درب عقب چپ 5,484,301
6205020FGE قفل درب عقب راست 5,484,301
6201605FG گايد ريل پاييني شيشه درب عقب چپ 509,655
6201610FG گايد ريل پاييني شيشه درب عقب راست 509,655
FC0172210-#M1 لولاي بالاي درب عقب راست 611,586
FC0172210-#M1 لولاي بالاي درب عقب راست 550,428
FC0173210-#M1 لولاي بالايي درب عقب چپ 611,586
FC0173210-#M1 لولاي بالايي درب عقب چپ 550,428
FC0172240-#M3 لولاي پايين درب عقب راست 577,268
FC0172240-#M1 لولاي پايين درب عقب راست 519,542
FC0173240-#M1 لولاي پاييني درب عقب چپ 519,542
6201Q51FG مهره پلاستيکي لچکي بيروني درب عقب 9,732
6204115FG مکانيزم شيشه بالا بر برقي درب عقب -چپ 6,280,797
6204120FG مکانيزم شيشه بالا بر برقي درب عقب -راست 6,280,797
6207511FG نوار آب بند داخل کلاف درب عقب چپ 2,088,818
6207115FG نوار آب بند دور درب عقب چپ 2,197,408
6207260FG نوار آبگير بيروني درب عقب راست 1,415,766
6207512FG نوار آبندي داخل کلاف درب عقب راست 2,088,818
6207120FG نوار درز گير درب عقب راست 2,197,408
6207140FG نوار درز گير قاب درب عقب راست 2,667,111
6207135FG نوار دور سايد درب عقب - چپ 2,867,900
6207120FG نوار لاستيکي دور درب عقب راست 2,197,408

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت گیربکس بسترن

در جدول زیر، قیمت گیربکس بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم گیربکس، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
90301-20A003 اورينگ پيچ خنک کن روغن گيربکس اتوماتيک 231,435
90301-74A001 اورينگ خنک کن روغن گيربکس اتوماتيک 808,277
1504241FD براکت کابل تعويض دنده گيربکس 98,956
32910-TFA020 خنک کن روغن گيربکس اتوماتيک ( اويل کولر ) 34,098,757
CE2516111 درپوش حفره بالاي پوسته گيربکس (B30) 39,800
82125-TFA010 دسته سيم گيربکس 14 سيمه 18,014,650
82125-TFA040 دسته سيم گيربکس 6 سيمه 13,409,825
1001031FD دسته گيربکس-چپ 2,843,825
HYUN6ATF روغن گيربکس اتوماتيک فول سنتيک FAWيک ليتري 1,193,976
84540-tfa010 سلکتور تعويض دنده گيربکس 15,850,537
89411-TFA080 سنسور سرعت گيربکس سوکت بلند 15,972,956
89411-TFA070 سنسور سرعت گيربکس سوکت کوتاه 16,064,642
35410-TFA120 سوپاپ کنترل گيربکس اتوماتيک 246,611,188
35410-TFA120 سوپاپ کنترل گيربکس اتوماتيک 246,611,188
1500020FD شيلنگ تهويه گيربکس اتوماتيک 652,564
1303311FD شيلنگ خنک کن گيربکس 362,649
35330-TFA060 صافي روغن گيربکس 7,440,186
FA0166490A فشنگي ترمز گيربکس اتوماتيک 824,669
35330-TFA060 فيلتر روغن گيربکس اتوماتيک 7,440,186
35330-TFA060 فيلتر روغن گيربکس اتوماتيک 7,440,186
B2309060EY گردگير پلوس (سمت گيربکس) B2309060EY 55787 373,829
1500012FD گردگير فلزي گيربکس 196,365
1500010FD گيربکس 448,433,892
35168-TFA050 واشر کارتل گيربکس 7,608,296
35106-TFA120 کارتل روغن گيربکس اتوماتيک 10,693,759
90311-43A004 کاسه نمد گيربکس اتوماتيک 1,319,479
OilCoupl 1111 کوپلينگ اويل کولر گيربکس اتوماتيک 2,280,000

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت سیلندر بسترن

در جدول زیر، قیمت سیلندر بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم سرسیلندر، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
1002010-26L بلوک سيلندر 176,928,228
1002010-26L بلوک سيلندر 176,928,228
1003036-26L پيچ سرسيلندر 247,913
1003036-26L پيچ سرسيلندر 223,122
3502035EYB سيلندر چرخ عقب چپ بدون لنت ترمز 18,897,199
3502045EYB سيلندر چرخ عقب راست بدون لنت ترمز 18,897,199
1700011-EY صفحه جلويي فلايويل (روي بلوک سيلندر) 461,917
3506010AEY لوله روغن ترمز شماره يک از يونيت به مستر سيلندر 349,332
1003010-26.Eng مجموعه سرسيلندر کامل 201,666,708
1000420A26L-SP مجموعه نيم موتور، سرسيلندر ، درب سوپاپ و کارتل روغن 334,489,441
1003030-26L واشر سرسيلندر 1,821,442
1003030-26L واشر سرسيلندر 1,540,184

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است.

قیمت ترمز بسترن

در جدول زیر، قیمت ترمز بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم ترمز، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
NXG-Brake.Cleaner.Eng اسپري تميز کننده ترمز 271,099
FQ997860612 پيچ اتصال تقويتي لوله ترمز جلو 11,360
3501077MH پيچ اتصال ديسک ترمز چرخ جلو 13,748
CQ1500610 پيچ اتصال صفحه پشت ديسک ترمز 11,360
6109115FG ترمز درب جلو 1,338,546
6109115FG ترمز درب جلو 1,994,571
6209115FG ترمز درب عقب 1,929,007
3506311EY تقويتي لوله ترمز جلو چپ 190,098
3506312EY تقويتي لوله ترمز جلو راست 190,098
3506211EY چهارراهي لوله ترمز-محفظه موتور 242,278
3506421EY دوراهي لوله ترمز 51,734
3501111EYA ديسک ترمز چرخ جلو 6,053,373
3501111EYA ديسک ترمز چرخ جلو 1,858,127
3502111EY ديسک ترمز چرخ عقب 3,283,307
3502111EY ديسک ترمز چرخ عقب 2,954,977
B250 43 DOT4 D روغن ترمز آبي DOT4 252,062
FA0166490C سوييچ پدال ترمز 824,668
3502035EYB سيلندر چرخ عقب چپ بدون لنت ترمز 18,897,199
3502045EYB سيلندر چرخ عقب راست بدون لنت ترمز 18,897,199
3508120EY سيم ترمز دستي راست 1,002,407
3508120EY سيم ترمز دستي راست 902,167
3508110EY سيم ترمزدستي چپ 1,002,407
3506215EY شيلنگ ترمز چرخ جلو 1,435,077
3506215EY شيلنگ ترمز چرخ جلو 1,594,530
3506250EY شيلنگ رابط لوله ترمز عقب 639,758
FA0166490A فشنگي ترمز گيربکس اتوماتيک 824,669
3506491EY گردگير لوله ترمز چرخ جلو 89,126
B3501015EY لنت ترمز جلو 5,068,484
B3501015EY لنت ترمز جلو 2,521,678
B3502015EYB لنت ترمز عقب 5,660,333
B3502015EYB لنت ترمز عقب 1,591,968
3506075EY لوله ترمز 2-چرخ عقب چپ 224,351
3506080EY لوله ترمز 2-چرخ عقب راست 269,426
3506055FG لوله ترمز اتصال به بلوک 273,524
3506040FG لوله ترمز از بلوک ABS به چرخ جلو -راست 288,891
3506060FG لوله ترمز از بلوک ABS به دوراهي -راست 308,354
3506040FG لوله ترمز چرخ جلو راست 288,891
3506265EY لوله ترمز عقب 992,163
3506035EY لوله روغن ترمز از يونيت به کاليپر جلو چپ 357,015
3506010AEY لوله روغن ترمز شماره يک از يونيت به مستر سيلندر 349,332
3506160EY لوله روغن ترمز عفب راست 673,052
3506155EY لوله روغن ترمز عقب چپ 673,052
3506020FG لوله روغن ترمزشماره 1 404,139
3508010EY02#P1 مجموعه اهرم ترمز دستي 3,413,922
3504020EY مجموعه پدال ترمز 8,331,712
3720020FG02 مجموعه چراغ ترمز عقب 2,097,988
3508212EY کابل رابط ترمز راست-چپ 287,866
3508211EY کابل رابط ترمز عقب -چپ 287,866
3501035EY کاليپر ترمز جلو -چپ 12,544,691
3501040EY کاليپر ترمز جلو -راست 12,544,691
3501035EY کاليپر ترمز چرخ جلو چپ 11,290,222
3501040EY کاليپر ترمز چرخ جلو راست 11,290,222
3502035EY کاليپر ترمز چرخ عقب -چپ 12,544,691
3502045EY کاليپر ترمز چرخ عقب -راست 12,544,691

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت رادیاتور بسترن

در جدول زیر، قیمت رادیاتور بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم رادیاتور، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
1311020EY درب منبع انبساط آب رادياتور 488,654
1301010EY#P1 رادياتور 14,885,520
8101020EY رادياتور بخاري 3,810,890
CE251303121 شيلنگ خروجي رادياتور (B30) 646,417
1303231EY شيلنگ سرريز آب رادياتور 444,092
CE251303111 شيلنگ ورودي رادياتور (B30) 554,346
1302026EY ضربگير پايين رادياتور 115,249
1303125EY لوله فلزي خروجي آب رادياتور 1,660,606
1308010EY مجموعه فن رادياتور 11,948,472
1308010EY مجموعه فن رادياتور 11,948,472
8101155FD مجموعه لوله آب ورودي رادياتور بخاري 1,074,118
8101150EY مجموعه لوله برگشت آب رادياتور بخاري 1,123,291
1311010EY منبع انبساط رادياتور 1,956,154
1302011EY نگهدارنده بالاي رادياتور 56,856
1302026EY نگهدارنده پايين رادياتور 115,249

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت کمک فنر بسترن

در جدول زیر، قیمت کمک فنر بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم کمک فنر، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
2901070EY#P1 بلبرينگ کف گرد سر کمک فنر جلو 1,453,977
2901051EY ثابت کننده بالايي کمک فنر جلو 638,017
2901035EY سر کمک فنر جلو 1,078,457
2901035EY سرکمک فنر 1,587,871
2911035AEY سرکمک فنر-عقب 1,256,268
2911051EY ضربه گير بالائي کمک فنر عقب 1,150,438
2901032-EY گرد گير کمک فنر جلو 328,228
2901032EY گردگير کمک فنر جلو 364,698
2901032EY گردگير کمک فنر جلو 364,698
2901051EY لاستيک ضربه گير کمک فنر جلو 708,907
2912023EY منجيل کمک فنر عقب پايين 195,667
2911035-EY کلگي کمک فنر عقب 1,099,234
2905015EY کمک فنر جلو چپ 7,145,419
2905015EY کمک فنر جلو چپ 7,145,419
2905015EY کمک فنر جلو چپ 7,145,419
2905020EY کمک فنر جلو راست 6,430,878
2905020EY کمک فنر جلو راست 7,145,419
2915010EYA کمک فنر عقب 4,684,219
2915010EYA کمک فنر عقب 4,684,219

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت پمپ بنزین بسترن B30

در جدول زیر، قیمت پمپ بنزین بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم پمپ بنزین، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
1104020EY لوله بنزين-ما بين پمپ بنزين و فيلتر بنزين 1,029,043
1104030EY لوله بنزين-ما بين فيلتر بنزين و پمپ بنزين 946,576
1106010EY#YL1 مجموعه پمپ بنزين 7,526,204
1101034EY مهره نصب پمپ بنزين 218,204

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت تسمه بسترن

در جدول زیر، قیمت تسمه بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم تسمه، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
NXG-Belt.Dressing.Eng اسپري تسمه 359,023
102301126L تسمه Vشکل 1,418,327
5GA015980 تسمه سفت کن 7,959,330
1023035-26L هرزگرد تسمه V شکل 1,865,476
1023035-26L هرزگرد تسمه V شکل 2,995,544
1023035-26L هرزگرد تسمه Vشکل 3,328,382

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت بخاری بسترن

در جدول زیر، قیمت بخاری بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم بخاری، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
8101020EY رادياتور بخاري 3,810,890
8100020NETS.Eng مجموعه بخاري بدون سنسور دماي اواپراتور 37,411,772
8100020EY01 مجموعه بخاري بدون محفظه تقسيم و موتور دريچه هوا 21,118,331
8100020EY01 مجموعه بخاري بدون محفظه تقسيم و موتور دريچه هوا 20,907,148
8100020EEYBIFAN مجموعه بخاري کامل B30بدون موتور فن بخاري 25,336,215
8100020EY مجموعه بخاري کامل خودرو B30 34,714,287
8114210EY مجموعه فن بخاري 5,177,995
8101155FD مجموعه لوله آب ورودي رادياتور بخاري 1,074,118
8101150EY مجموعه لوله برگشت آب رادياتور بخاري 1,123,291
8100020BIMOTO مجموعه کامل بخاري بدون موتور 26,222,984
8104425FG02 کانال مياني هدايت هواي بخاري 3,419,557

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت کولر بسترن

در جدول زیر، قیمت کولر بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم کولر، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
32910-TFA020 خنک کن روغن گيربکس اتوماتيک ( اويل کولر ) 34,098,757
8114020EY سوئيچ فشار شکن گاز کولر 1,762,024
8114020EY سوئيچ فشار کولر 1,762,024
8100020BIFAN سيستم کولر بدون مقاومت فن 35,134,972
8108040EY شيلنگ فشار پايين کولر 2,344,927
SHAR 61 451 گاز شارژ کولر (برحسب گرم) 1,700
8108015EYA لوله فشار بالا(کولر) 1,776,366
8108045EY لوله کولر 2,235,312
CE2561468 کاور اسفنجي لوله کولر (B30) 45,000
8103020AEY کمپرسور کولر 33,614,200
OilCoupl 1111 کوپلينگ اويل کولر گيربکس اتوماتيک 2,280,000

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

قیمت لنت بسترن

در جدول زیر، قیمت لنت بسترن B30 بهمن موتور به همراه قیمت لوازم لنت، قطعات و اتصالات آنرا مشاهده می‌کنید:

شماره فنی نام قطعه قیمت (ریال) *
3502035EYB سيلندر چرخ عقب چپ بدون لنت ترمز 18,897,199
3502045EYB سيلندر چرخ عقب راست بدون لنت ترمز 18,897,199
B3501015EY لنت ترمز جلو 5,068,484
B3501015EY لنت ترمز جلو 2,521,678
B3502015EYB لنت ترمز عقب 5,660,333
B3502015EYB لنت ترمز عقب 1,591,968

*در جدول فوق، قیمت‌ها بدون احتساب مالیات است. 

نویسنده : مرتضی برجسته

منبع : bahman.ir